Odonata of Korea

                                                         
                                                                                                                                                                            


                                                           Odonata of Korea                  Home                       수서곤충 개요   /   수서곤충 목록    /    자료실   /   게시판   /   Q & A       


 

   물잠자리과

   실잠자리과

   청실잠자리과

   방울실잠자리과

   왕잠자리과

   측범잠자리과

   장수잠자리과

   청동잠자리과

   잔산잠자리과

   잠자리과

   수채 Q&A

 
 

요즘 논두렁고인물에 엄청 많던데....
이넘도 구별점을 찾아봐야 겠네요....
*
       
제목: 밀과 큰밀잠자리

잠자리과


사진가: * http://www.jasa.pe.kr

등록일: 2004-03-10 14:08
조회수: 9986 / 추천수: 1785


orthetrum_copy.jpg (122.3 KB)
1   2004-03-10 19:55:19
오늘 비교사진을 찍어서 올렸다가 사진이 너무 흐려서 지웠어요.
왼쪽은 큰밀 같아요.
이마 부분의 무늬(잘 모르지만)와 배 모양이 포인트 같아요.
배 아래 부분이 조금 넓은 것이 큰밀인듯...
2   2004-03-10 23:03:27
흠..일본웹에서 보면 ...밀잠자리는 배극이 없다고 합니다. 큰밀은 배극이 4~7 마디까지 있다고 하구요... 여기서 배극은 측면에서보면 마디끝이 가시처럼 튀어나온것을 말하네요. 한번 살펴보세요...^^
3   2004-03-11 10:44:51
살펴봐도 아직 모르겠어요. 워낙 발발거려서... 계속 노력 중!
4 장수잠자리   2008-10-13 17:21:29 [삭제]
왼쪽은 밀잠자리유충이고 오른쪽은 중간밀잠자리 인 것 같네요...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
     
전체   물잠과 (8)   실잠과 (11)   청실과 (9)   방울실과 (1)   왕잠과 (86)   측범과 (48)
    장수과 (13)   독수리과 (0)   청동과 (14)   잔산과 (15)   잠자리과 (88)   수채Q&A (54)
정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
잠자리유충의 개요

수채Q&A
h:10244 v:1823
2003-12-27 21:57
Anax nigrofasciatus

왕잠과
h:10051 c:3 v:1822
2009-01-03 22:10
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:8273 c:3 v:1815
2011-06-09 10:04
어떤 유충인지 궁금합니다
이상희
수채Q&A
h:10253 c:5 v:1814
2008-07-30 20:59
어리장수의 호흡

측범과
h:10509 v:1800
2004-06-19 10:47
잠자리 수채 동정 부탁드립니다
이상희
수채Q&A
h:11563 c:2 v:1794
2008-08-09 21:30
밀과 큰밀잠자리

잠자리과
h:9986 c:5 v:1785
2004-03-10 14:08
다리가 다시난 잔산잠자리(Macromia amphigena)

잔산과
h:8554 c:2 v:1779
2011-02-21 22:05
등검은실잠자리일까요?
새벽들
실잠과
h:7403 c:2 v:1772
2014-04-17 12:04
도깨비왕잠자리

왕잠과
h:10862 c:2 v:1754
2004-06-04 11:01
산잠자리(Epophthalmia elegans)

잔산과
h:8952 c:2 v:1752
2010-06-02 22:47
등검은실잠자리(Paracercion calamorum)

실잠과
h:8430 c:2 v:1749
2011-04-29 21:19
배치레잠자리

잠자리과
h:10354 c:8 v:1743
2004-04-13 10:23
Calopterix japonica

물잠과
h:9724 v:1738
2008-10-20 10:19
성장에 따른 왕잠자리유충의 복안변화

왕잠과
h:11860 c:6 v:1731
2004-02-24 09:48
예상대로...

청동과
h:8267 c:10 v:1729
2011-10-25 23:00
가시측범

측범과
h:9679 v:1716
2004-05-14 09:18
장수잠자리수채의 먹이먹는모습

장수과
h:9526 c:4 v:1716
2009-11-06 19:52
잔산잠자리(Macromia amphigena)

잔산과
h:8529 c:1 v:1711
2010-11-12 19:33
The Larva

청실과
h:9842 c:3 v:1707
2008-07-17 16:39
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 18   [다음 10개]
      
Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by DQ